Algemene voorwaarden

upmore
 1. Begrippen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Upmore of de Opdrachtgever.

b. Upmore: online marketing bureau gevestigd te Eindhoven. Ingeschreven bij de KVK onder 71652140.

c. Opdrachtgever: de (weder)partij die een Overeenkomst met Upmore sluit.

d. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Upmore en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.

e. Contract: de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Upmore met de Opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Upmore en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3. Wanneer Upmore andere partijen inschakelt om een dienst te leveren, i.e. het maken van visuele content, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de diensten door deze partij.

2.4. Upmore is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

 1. Aanbiedingen, informatie en offerte totstandkoming

3.1. Offertes van Upmore zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

3.2 Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier (4) weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Upmore verstrekte gegevens waarop Upmore haar aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Upmore het recht om de aanbieding te wijzigen.

3.4. Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten en in andere media waarop de diensten van Upmore worden gepromoot, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.

3.5. De prijzen en vergoedingen die door Upmore in rekening worden gebracht en/of staan vermeld in de offerte, Overeenkomst of promotiemateriaal zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

3.7. Een door Opdrachtgever vermeld maximum beschikbaar budget geldt slechts als vaste prijs wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Upmore.

3.8. Alle door Upmore schriftelijk of elektronisch weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten of verschrijvingen. Upmore is niet gebonden aan dergelijke fouten en/of verschrijvingen.

3.9. Een overeenkomst tussen Upmore en Opdrachtgever komt tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Upmore een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever akkoord gaat met het leveren van de diensten door Upmore, Opdrachtgever telefonisch heeft aangegeven akkoord te gaan met het leveren van de diensten door Upmore dan wel wanneer Upmore (of een Derde namens Upmore) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.10. Upmore is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen af te breken zonder opgave.

3.11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechts betrekkingen tussen Upmore en de Opdrachtgever.

3.12. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

4.1. Upmore zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden.

4.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij/zij Upmore, na het uitblijven van de overeengekomen levering binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk of per e-mail een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de verbintenis na te komen, en de levering door Upmore ook binnen deze termijn uitblijft.

4.3. Upmore is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en Derden in te schakelen.

4.4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

4.9. Opdrachtgever erkent dat het slagen van de samenwerking met Upmore afhankelijk is van een goede samenwerking tussen partijen. Opdrachtgever zal tijdig alle redelijke door Upmore gevraagde medewerking verlenen.

4.10. Upmore kan geen garanties doen omtrent (de instandhouding van en verkrijging van) posities in zoekmachines zoals Google.

4.11. Voor zover door Upmore vooraf in een marketing scan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze Upmore niet.

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever zal alle door Upmore redelijkerwijs verlangde medewerking verlenen en verstrekt aan Upmore tijdig alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Upmore in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, waaronder informatie met betrekking tot reclame verboden en informatieverplichtingen.

5.2. Indien Opdrachtgever – al dan niet via Derden – advertentiemateriaal aan Upmore aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal steeds is opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Nederlandse Reclame Code en staat Opdrachtgever er tevens voor in dat dit advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van Derden. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Upmore van alle vorderingen van Derden en andere schade die daarvan het gevolg is.

5.3. Indien Opdrachtgever – al dan niet via Derden – advertentiemateriaal aan Upmore aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal voldoet aan technische specificaties zoals door Upmore vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld, vrij is van technische gebreken en genoegzaam geschikt is voor plaatsing van meetsystemen. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Upmore van alle vorderingen van Derden en andere schade die daarvan het gevolg is.

 1. Intellectuele eigendom

6.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Upmore in het kader van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever.

6.2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Upmore berusten, blijven bij Upmore.

6.3. Opdrachtgever vrijwaart Upmore terzake van alle aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van Derden met betrekking tot – zoals maar niet beperkt tot – door Opdrachtgever aangeleverde inlichtingen, gegevens, stukken en afbeeldingen.

6.4. Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data, informatie, documenten. De Opdrachtgever is en blijft tevens verantwoordelijk voor de data, informatie, documenten en andere gegevens die hij aanlevert. Upmore heeft niet de plicht om door de Opdrachtgever aangeleverde of aangewezen data, informatie, documenten en andere gegevens te controleren op juistheid of geschiktheid. Upmore heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data, informatie, documenten en andere gegevens te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, voor zover Upmore dat nodig acht (ter vrije beoordeling van Upmore) voor de optimale uitvoering van de Overeenkomst. Door het doen toekomen van data, informatie, documenten en andere gegevens aan Upmore verleent Opdrachtgever een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor onbepaalde tijd voor het gebruik van deze inhoud.

6.5. Indien Upmore door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, documenten, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Upmore in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Upmore.

6.6. In het geval dat ten behoeve van de Overeenkomst (en Opdrachtgever) kosten worden gemaakt voor het gebruik van beeldmateriaal van Derden, komen deze (licentie)kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Betaling

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.

7.2. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Upmore.

7.3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Upmore verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.

7.4. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.5. Indien Opdrachtgever na aanmaning nalatig

blijft de vordering te voldoen, kan Upmore de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.

7.6. Upmore heeft het recht diensten die zich nog onder Upmore bevinden onder zich te houden zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die Upmore nog onder zich houdt.

 1. Prijs wijzigingen en aanpassingen

8.1. Upmore is gerechtigd om de prijzen jaarlijks aan het begin van ieder kalenderjaar (1 januari) naar redelijkheid eenzijdig aan te passen. Daarnaast is Upmore gerechtigd in het geval van een aanpassing van de kostprijsbepalende factoren, zoals door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen, belastingen en premies, met onmiddellijke ingang een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren.

8.2. Indien een niet-ondergeschikte wijziging of aanpassing niet aanvaardbaar is voor de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst op te zeggen, ingaande op de ingangsdatum van de niet-ondergeschikte wijziging of aanpassing. Opzegging kan slechts schriftelijk gebeuren en tot vijf werkdagen na ingangsdatum van de wijziging of aanpassing. Een prijsverhoging tot en met 5% is een ondergeschikte wijziging.

 1. Overmacht

9.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Upmore naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

9.2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Upmore geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Upmore niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteit storingen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van Upmore haar eigenaren.

 1. Opschorting van de Overeenkomst

10.1. Upmore heeft het recht om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Upmore nakomt. Onder opschorting door Upmore wordt mede verstaan het niet uitvoeren of pauzeren van de in het kader van de Overeenkomst tot stand gekomen diensten,

10.2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Upmore gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Opdrachtgever een eigen aangifte faillissement doet, de Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of de Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

10.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Upmore conform de vorige leden, dient de Opdrachtgever het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Upmore aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

 1. Einde van de Overeenkomst

11.1. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van 12 maanden. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd of tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

11.2. In geval van overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft Upmore het recht de Overeenkomst na ommekomst van de duur daarvan, deze niet te verlengen en daarmee te stoppen met de dienstverlening tegenover de Opdrachtgever. Tevens heeft Upmore het recht om in geval van een Overeenkomst, zij het van bepaalde of onbepaalde tijd, deze te beëindigen met een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

11.3. De Overeenkomst, zij het van bepaalde of onbepaalde tijd,  is tussentijds door Opdrachtgever opzegbaar met een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

 1. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

12.1. Upmore is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan door haar diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg

van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden.

12.2. Indien Upmore wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

12.3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een

jaar, wordt aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag exclusief BTW van de prijs van de periode van één jaar.

12.4. In geval van aansprakelijkheid is Upmore uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking

heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Upmore aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Upmore toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

12.5. Upmore is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

12.6. Alle aansprakelijkheids beperkingen of uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Upmore.

12.7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Upmore daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

12.8. Opdrachtgever zal Upmore vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Upmore daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Upmore.

12.9. Upmore is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van in opdracht van Opdrachtgever geplaatste advertenties.

 1. Privacy en vrijwaring

13.1. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Indien Upmore gegevens of documenten aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt met betrekking tot het voorgaande, dient de Opdrachtgever deze gegevens of documenten te (laten) controleren op overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Het gebruik van deze gegevens of documenten is voor eigen rekening en risico. Upmore kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden of omissies in deze gegevens of documenten.

13.2. De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de ver- of bewerking van persoonsgegevens (zoals de AVG en UAVG) mogelijk verplichtingen tegenover Derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Upmore begrepen en komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

13.3. Indien Upmore door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens

door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Upmore te vrijwaren en de Opdrachtgever zal Upmore alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Upmore daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 1. Marketing

14.1. De Opdrachtgever verstrekt Upmore het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen verband houdende met de Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt als referentie op de website van Upmore.

 1. Toepasselijk recht bevoegde rechter

15.1. Op  deze  Voorwaarden en de  Overeenkomst is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.

15.2.   De  toepasselijkheid  van het Weens Koopverdrag  is uitgesloten.

15.3.   Geschillen  die tussen Upmore en  Opdrachtgever ontstaan in  het kader van of in verband  met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst  zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement van de vestiging van Upmore, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Diensten

 

 

 

 

 

 

 

Adres

Upmore Eindhoven

Torenallee 26-28,
5617 BD
Strijp-S, Eindhoven

+31 6 810 58 470

hello@upmore.nl

 

© 2021 Upmore

Volg ons